Середа, 20.11.2019, 22:47:29
Вітаю Вас, Гість

 

ПЛАН РОБОТИ

 

 

Білокуракинського професійного

аграрного ліцею

на 2015-2016 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ..............................................................................................

2. Організаційні заходи...................................................................

3. Теоретична підготовка.................................................................

4. Професійно-технічна підготовка................................................

5. Виховна робота............................................................................

6. Фізична підготовка......................................................................

7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу

8. Методична робота......................................................................

9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників...............

10.Охорона праці.............................................................................

11 .Удосконалення навчально-матеріальної бази........................

12.Професійно-орієнтаційна робота.............................................

13.Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність

 

 

І. ВСТУП

 

Білокуракинський професійний аграрний ліцей є державним навчальним закладом, який підпорядкований МОН України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Професійний навчальний заклад діє на підставі Статуту, розробленого відповідно до законодавства України.

Положення про професійно-технічний навчальний заклад та Типового положення про професійний ліцей і не суперечить їм. У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Типовим

Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчальне-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі та іншими державними нормативно-правовими актами з питань професійно-технічної освіти.

Основним замовником робітничих кадрів є Білокуракинське управління агропромислового комплексу.

Контроль за навчально-виховним та виробничим процесом здійснюється у відповідності до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних закладах, концепції розвитку навчального закладу та Колективного договору.

Управління навчально-виховним і виробничим процесом у ліцеї здійснюють директор, його заступники з навчально-виробничої і виховної роботи, старший майстер.

Формування учнівського контингенту Білокуракинського професійного аграрного ліцею здійснюється у відповідності до ліцензованого обсягу, плану прийому, потенційних можливостей навчального закладу, правил прийому учнів, розроблених на основі Типових правил прийому учнів до професійно-технічних навчальних закладів України від 06.06. 2006 р. № 441. Профорієнтаційна робота здійснюється в різних формах.

План набору учнів на навчання за держзамовленням виконаний в обсязі 100 осіб. У навчальному закладі не ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту, не в повній мірі вивчається ринок праці. У 2010 році працевлаштовано 56 випускників, що становить 60,9 % загального випуску, 14 випускників продовжили навчання у технікумах та вищих навчальних закладах, що складає 15,2% загального випуску.

Керівництво ліцею однаково підходить до оцінки роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, вивчає систему і особливості педагогічної роботи кожного з них, аналізує, порівнює і надає допомогу в подоланні виявлених недоліків, у покращенні навчально-виробничої і виховної роботи. Перевіряється колективна і індивідуальна робота учнів на уроках, організація їх самостійної роботи, використання різноманітних засобів навчання, здійснення між предметних зв'язків, зв'язок теорії з практикою.

Матеріали контролю враховуються при проведенні атестації викладачів та майстрів виробничого навчання, розглядаються на засіданнях педагогічних рад та інструктивно-методичних нарадах при директорові. Колективним договором передбачені заходи морального та матеріального стимулювання працівників.

Ведеться контроль за веденням журналів теоретичного і виробничого навчання з боку керівництва. Однак відсутня чітка планова система внутрішнього контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

Недостатньо ефективно проводиться виховна робота щодо зменшення пропусків занять без поважних причин.

Педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою «Впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та створення умов для повноцінної освіти молоді».

Наявна матеріально-технічна база для здійснення всіх видів підготовки кваліфікованих робітників, в основному, відповідає вимогам робочих навчальних планів і програм.

Проте, для якісної підготовки кваліфікованих робітників необхідно поповнювати матеріально – технічну базу лабораторій ліцею.

При повній укомплектованості ліцею медпрацівниками забезпеченість педагогічними кадрами з відповідною базовою та фаховою освітою складає 85-90%. Курсами підвищення кваліфікації охоплено 85-90%, курсами навчання з охорони праці охоплено 100% педпрацівників. Стажування на виробництві - 0% майстрів виробничого навчання.

Постійно здійснюється покращення матеріально-технічної бази ліцею за рахунок власних коштів, отриманих з учбового господарства.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

 

1

Підготувати виробничі майстерні, кабінети, корпуси ліцею до нового навчального року (акт готовності навчального закладу до початку навчального року)

Червень-серпень 2015р.

 

Працівники

ліцею

 

2

Проаналізувати підсумки працевлаштування випускників ліцею та розробити заходи щодо підвищення відсотку працевлаштування.

Вересень

2014р.

 

Заст. директора з НВР

 

3

Укласти угоди з підприємствами, установами, організаціями на підготовку робітничих кадрів, організацію і проведення виробничої практики.

 

Протягом року

Заст. директора з НВР

 

4

Продовжити співпрацю з обласним та міським ЦЗ по підготовці та перепідготовці незайнятого населення.

 

Постійно

Заст. директора з НВР

 

5

Спільно з міським та обласним ЦЗ вирішити питання бронювання робочих місць для випускників 2012 р.

 

Вересень 2014р.

 

Заст. директора з НВР, ВР

 

6

Провести загальні учнівські збори по групах, на яких визначити основні завдання на 2012-2013 н.р., ознайомити з навчальною базою, Статутом, історією та традиціями, довести правила поведінки та внутрішнього трудового розпорядку, вимоги до учнів.

Вересень

2014р.

 

Заст. директора з ВР, класні керівники

7

Вивчити склад учнівського контингенту зарахованих учнів.

Вересень 2014р.

Майстри в/н, кл. керівники

 

8

Два роки в році проводити загальні батьківські збори, збори по курсах, на яких робити аналіз вивчення учнями предметів, оволодіння професійними навиками, стану відвідування, дисципліни.

І

- ІІ півріччя

Майстри в/н, кл. керівники, заст. директора з НВР

9

Провести підписку на періодичні та спеціальні видання на П півріччя 2012 – 2013 н.р.

Жовтень

2014р.

Дирекція, бібліотекар

10

Організувати роботу приймальної комісії.

Червень 2015 р.

Дирекція

 

11

Продовжити співпрацю з підприємствами - замовниками кадрів.

 

Протягом року

Директор,

Заст. директора з НВР

 

12

Забезпечити організацію навчально-виробничого процесу з дотриманням ДСТ ПТО з професій: «Кухар, кондитер», «Водій. Бджоляр», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В», «С»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», «Конторський службовець (бухгалтерія)».

 

Протягом року

Директор, заст. . директора з НВР

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

Робота викладацького складу у 2012-2013 н.р. буде спрямована на вдосконалення організації та методики викладання теоретичних предметів, пошуків пріоритетних методів навчання, продовження роботи над методичною проблемою: „Впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та створення умов для повноцінної освіти молоді”.

1

Проаналізувати, затвердити та перезатвердити навчально-плануючу документацію

Серпень 2012

Заст. директора, викладачі

 

2

З метою виявлення здібної та обдарованої молоді провести тестування учнів, зарахованих на І курс.

Вересень 2014

Заступник директора з НВР, викладачі

 

3

Провести повний аналіз рівня знань учнів на основі перевірочних контрольних робіт та розробити заходи щодо усунення прогалин у знаннях учнів.

 

Вересень 2014

Заст. директора з НВР, голови м/к

викладачі

 

 

4

Сформувати пакети перевірочних (директорських) контрольних робіт з предметів теоретичного циклу та виробничого навчання на межі півріч, зробити їх повний аналіз та розглянути аналіз на засіданнях педради та метод комісії.

 

Грудень 2014 травень 2015

 

Заст. директора з НВР, викладачі

 

 

5

Розробити, обговорити та затвердити на засіданнях методкомісій пакет матеріалів для проведення І етапу олімпіад з загальноосвітніх та спеціальних предметів та для перевірочних контрольних робіт з теоретичного навчання.

 

 

До 15.10.2014

Голова методичної комісії, викладачі

6

Розробити план індивідуальної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіад

Жовтень 2014

Викладачі

7

Направити переможців І етапу олімпіад для участі в ІІ етапі.

Грудень 2014

Викладачі

 

8

Запланувати, скласти тематику, розробити сценарії проведення предметних тижнів.

До 01.11.2014

Голови метод комісій, методисти

 

9

Організувати взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання з наступним обміном досвіду.

Протягом року

Голови методичних комісій

 

 

10

Вивчити стан викладання, різноманітність методичних прийомів та використання роздаткового матеріалу в навчальному процесі з предметів математики, української мови з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» та винести ці питання на обговорення на засідання педради.

 

 

Березень 2014

 

Голови методичних комісій

 

11

Продовжувати вивчення інноваційних технологій викладання впровадження їх у навчальний процес.

Протягом року

Голови методичної комісії

 

12

Розглядати на методичній комісії питання планування навчальних дисциплін, ведення документації педагога, дотримання єдиного орфографічного режиму.

 

Протягом року

Заст. директора, старший майстер, голови м/к

 

 

 

IV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на ринку праці, в новому навчальному році планується ряд заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчально-виробничого процесу, зростання його ефективності.

З цією метою:

1

Переглянути і зробити у відповідності з робочими навчальними планами.

 

До 01.09.2014

Заст. директора з НВР, ст. майстер

 

 

 

2

Розробити та затвердити в установленому порядку:

- план навчально-виробничої діяльності на рік.

- Перелік навчально-виробничих робіт у відповідності з навчальними програмами,

- Технічну документацію для всіх видів навчально-виробничих робіт.

 

 

 

До 01.09.2014

 

Заст. директора з НВР, ст. майстер

 

 

3

Переглянути, закупити чи виготовити необхідний для навчання інструмент по професіях. Провести ремонт, оновлення робочих місць учнів у навчально-виробничих майстернях у відповідності з існуючими вимогами.

 

Вересень 2014р.

Заст. директора з НВР, ст. майстер, майстер в/н

 

4

Організувати роботу майстерень по наданню платних послуг, випуск товарів народного споживання.

Вересень 2014р.

Заст. директора з НВР, ст. майстер

 

5

Організувати підготовку до участі в обласних олімпіадах з спец технології (професії швачка), охорона праці, основ галузевої економіки та підприємництва.

 

На протязі року

Заст. директора з НР,

ст. майстер, майстри в/н

 

6

Провести конкурси професійної майстерності на звання „Кращий з професії” по курсах і спеціальностях.

Жовтень2014р, Березень2015р.

Заст. директора з НВР, ст. майстер,

майстри в/н

 

7

Організувати підготовку до проведення засідання школи інноваційних технологій.

 

Грудень 2012р

Заст. директора з НВР, члени м/к, кухарі

 

8

Розробити пакети і провести перевірні роботи з виробничого навчання .

Грудень 2014р. травень 2015р

Ст. майстер,

майстри в/н

9

Скласти і затвердити перелік пробних кваліфікаційних робіт у випускних групах.

Січень 2015р

Майстри в/н, голови м/к

 

10

Розробити детальні програми передвипускної виробничої практики для учнів випускних груп.

 

Протягом року

Заст. директора з НВР, ст. майстер, майстри в/н

 

11

Організувати взаємо відвідування уроків в/н з наступним обміном досвідом.

 

Протягом року

Заст. директора з НВР, ст. майстер, методист

 

12

Укласти угоду з підприємствами, організаціями з метою забезпечення учнів робочими місцями на період виробничої практики.

 

Протягом року

Заст. директора з НВР, ст. майстер

13

Підготувати і провести випускні кваліфікаційні іспити.

Травень 2015р.

Заст. директора з НВР, ст. майстер

 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА

 

ПРОБЛЕМА над якою працює колектив ліцею:

Формування і розвиток у учнівської молоді системи цінностей свідомості особистості з громадською позицією, готовності до конкурентного вибору свого місця в житті.

 

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ виховної роботи в ліцеї:

- Забезпечення єдності адміністрації ліцею, членів педагогічного колективу, учнівського самоврядування, громадських організацій щодо формування в молоді системи цінностей, національної свідомості, чіткої патріотичної позиції;

- Розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, висококваліфікованого професіонала;

- Залучення кожного учня до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя.

 

КІНЦЕВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ виховної роботи в Білокуракинському професійному аграрному ліцеї є:

- Формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, вміє керувати своїм здоров’ям, прагне до знань і має достатній досвід, тобто, готова до суспільного життя.

 

  1. Організаційні заходи

 

1.

Провести урочисту лінійку, присвячену Дню знань.

01.09.2014р.

Заст. директора з ВР

 

2.

Провести заходи присвячені 20 річниці Незалежності України.

 

01.09.2014р.

Заст. директора з ВР,

кл. керівники

 

3.

Провести святкові заходи, присвячені Дню працівника освіти.

 

01.10.2014р.

Заст. директора з ВР, кл. керівник

4.

Творча естафета «Знайомство колективів груп». Посвята в ліцеїсти.

31.08.2014р.

Заст. директора з ВР,

5.

Перевіряти і затверджувати плани роботи кл. керівників на рік.

Постійно

Заст. директора з ВР

 

6.

Провести аналіз новоприйнятого учнівського контингенту з метою виявлення учнів, які потребують соціальної допомоги і захисту.

 

Вересень 2014р.

Кл. керівники, майстри в/н

7.

Систематично проводити батьківські збори.

Щоквартально

Кл. керівник, майстри в/н

 

8.

Організовувати роботу спортивних секцій, гуртків технічної творчості та художньої самодіяльності.

 

Вересень 2014р.

Заст. директора з ВР, к-ки гуртків

 

9.

Організовувати зустрічі з медичними працівниками, працівниками міліції, служби у справах неповнолітніх, міським центром соціальної служби для молоді.

 

Постійно

 

Заст. директора з ВР

 

2.Пізнавальна діяльність

 

 

1.

Організовувати екскурсії учнів по історико-культурних, архітектурних місцях області, музеях.

 

Протягом року

 

Заст. директора з ВР,

кл. керівник

2.

Брати участь у проведенні предметних тижнів.

Протягом року

Заст. директора з ВР, кл. керівник

3.

Провести заплановані заходи до Дня української писемності.

Листопад 2014р.

Кл. керівник,

к-ки гуртків

 

4.

Провести зустріч учнів з представниками соціальної служби для молоді, юстиції, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та Дню прав людини.

 

Грудень 2014р.

Заст. директора з ВР, кл. керівник

 

5.

Взяти участь у проведенні Шевченківських днів.

 

Березень 2014р.

Викладачі, к-ки гуртків, бібліотечна рада

 

6.

Брати участь в організації та проведенні конкурсів профмайстерності.

II семестр 2014р.

Заст. директора з ВР, кл. керівник

 

  1. Виховання національної свідомості, громадянської гідності

 

1.

Тиждень Партизанської слави «Ми пам’ятаємо» до 70 річчя партизанського руху в Україні.

Вересень 2014р.

Викладачі,

кл. керівник

2.

Випустити стінгазети до Дня працівника освіти

Вересень 2014р.

Викладачі,

кл. керівник

3.

Організувати вивчення символіки України.

Вересень 2014р

Викладачі,

кл. керівник

4.

Провести тематичний вечір, присвячений Дню захисника Вітчизни.

Лютий 2014р.

Викладачі,

кл. керівник

 

5.

 

Провести заходи, присвячені Дню перемоги.

 

Травень 2014р.

Заст.. директора з ВР, кл. керівник

 

7.

Організувати учнів для надання допомоги людям похилого віку, ветеранам війни, інвалідам.

 

Протягом року

Заст.. директора з ВР, кл. керівник, вихователь

8.

Етнографічні експозиції «Як у народі зустрічають народні свята».

 

 

 

4. Правове виховання

 

 

1.

Вивчити соціальний стан учнів щодо виявлення неблагонадійних, неповних, багатодітних сімей.

 

Вересень 2014р.

Кл. керівник, майстри в/н

2.

Сформувати соціальний паспорт учнів ліцею.

Вересень – жовтень 2014р.

Заст. директора з ВР

3.

Проводити засідання Ради профілактики правопорушень.

Щоквартально

Заст. директора з ВР

4.

Проводити індивідуальну роботу з важковиховуваними учнями.

Постійно

Кл. керівник, майстри в/н

5.

Спільно з громадськими організаціями, працівниками кримінальної міліції проводити цикл бесід на правову тематику.

 

Протягом року

 

Заст. директора з ВР

6.

Проводити виховні години на правову тематику.

Протягом року

Кл. керівник, майстри в/н

7.

Проводити роботу з батьками по попередженню пропусків занять учнями без поважних причин.

Протягом року

Кл. керівник, майстри в/н

8.

Провести місячник правових знань з участю працівників правоохоронних органів.

Грудень 2014р.

Заст. директора з ВР

9.

Продовжити діяльність клубу правової освіти «Правовий меридіан».

Протягом року

Заст. директора з ВР

Викладач правознавства

 

5.Морально-етичне та естетичне виховання

 

 

1.

Уроки духовності й мистецтва «Духовність – серце народу», «Духовність – окраса особистості».

 

Постійно

 

Кл. керівник, майстри в/н

2.

Проводити бесіди, вечори з учнями, які проживають в гуртожитку.

Постійно

Вихователь

3.

Залучати учнів до занять у гуртках художньо самодіяльності, технічної творчості

Вересень 2014р.

Кл. керівник, майстри в/н

 

 

4.

Організувати та провести святкові вечори:

- до Дня працівника освіти;

- до Дня Валентина;

- до 8 Березня;

- до Дня Перемоги;

- до Дня Матері.

 

 

Протягом року

 

Заст. директора з ВР, кл. керівник, майстри в/н

5.

Організувати урочисту лінійку, присвячену закінченню навчального року.

Протягом року

Заст. директора з ВР

 

VI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

 

1.

Скласти план спортивно-масової та оздоровчої роботи на 2011 – 2012 н.р.

До 01.09.2014р.

Заєць Н. І.

 

2.

Скласти календар спортивних змагань ліцею на навчальний рік.

До 10.09.2014р.

Викладач ФВ

 

3.

Розробити графік роботи спортивних секцій, скласти списки членів спортивних секцій.

До 15.09.2014р.

Викладач ФВ

 

 

4.

Організувати роботу фізкультурного активу ліцею та оновити стенд «Спортивний меридіан».

 

До 1.10.2014 р.

Викладач ФВ

Заєць Н. І.

 

5.

Організувати медичний огляд учнів і провести розподіл на медичні групи.

До 01.10.2014р.

Викладач ФВ

Заєць Н. І.

Медпрацівник

6.

Придбати спортивний інвентар і форму для збірних команд.

До 1.10.2014р.

Дирекція

Викладач ФВ

7.

Провести інвентаризацію спортивного інвентарю і форми.

До 1.12.2014р.

Дирекція

8.

Виготовити стіл для занять настільним тенісом на перервах.

Протягом року

Викладач ФК

 

9.

Організовувати і приймати участь у районних змаганнях збірними командами ліцею.

 

Протягом року

Упр. З ФВтп спорту, відділ з ФК і спорту

10.

Обладнати стійки для гри бадмінтон та придбати сітку.

До 1.10.2014р.

Дирекція, викладач ФК

 

11.

Заохочувати переможців спортивних змагань – призами, грамотами, дипломами, грошовими преміями.

 

Протягом року

Дирекція

Викладач ФВ

12.

Впровадити проведення відпочиваючих фізкультхвилинок на уроках теоретичного навчання на фізичних пауз – виробничого навчання.

 

Протягом року

Заєць Н. І.

Кл. керівники

Майстри в/н

Викладач ФВ

13.

Підготувати спортивний майданчик, інвентар до занять з фізичної культури для чого:

- замінити троси на непрацюючих тренажерах;

- відремонтувати велотренажер «Здоровя»;

- покосити буряни, видалити сміття;

- завести пісок в яму для стрибків;

- провести розмітку майданчиків.

 

 

До 01.10.2014р.

 

 

Дирекція

Викладач ФВ

14.

Підвести підсумки огляду-конкурсу на кращу постановку роботи з ФК і спорту у навчальних групах.

Червень

2014 р.

Викладач ФВ

Заєць Н. І.